REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELIZA.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego – Sklep, prowadzonego pod adresem URL https://eliza.pl/ oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 punkt 5.

2.Sprzedającym jest Gold Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wapiennej nr 6/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000293203;NIP 8792538936;REGON 340369087;Kapitał zakładowy-12.600.000,00 PLN-opłacony w całości.

3.Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4.Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

5.Przedmiotem działalności Sklepu internetowego JUBILER ELIZA jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.

6.Ceny podane na stronie Sklepu https://eliza.pl/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.

8. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 733 555 003, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
 • drogą mailową: sklep@jubilereliza.eu
 • >wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://eliza.pl/kontakt

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3.Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6.Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7.Regulamin - niniejszy dokument;

8.Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ELIZA;

9.Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ELIZA;

10.Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11.Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

15.Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika konta w Sklepie Internetowym;

16.Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

17.Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

18.Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na Stronie Internetowej formy dostawy;

19.Dokument sprzedaży - faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

20.Załączniki - informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

§3 REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym JUBILER ELIZA jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na Stronie Internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • a) Imię
 • b) Nazwisko
 • c) Adres e-mail
 • d) Hasło
 • e) Powtórz hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

 • a) Nazwę firmy
 • b) NIP

5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi, zostanie utworzone Konto Użytkownika.

7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizacjię w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu

§4. ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://eliza.pl/

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie JUBILER ELIZA. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

7. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty oraz określić formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru.

11. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.

12. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.

13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

14. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

15. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie od godziny 12.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

16. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia sytuacji/problemów wynikłych niezależnie od niego, np. błędów systemowych, bankowych itp.

§5. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

3. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 • 1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy :
 • Gold Investments Sp. z o.o.
 • ul. Wapienna 6/8,
 • 87-100 Toruń
 • Santander Bank Polska S.A.
 • 1 Oddział w Toruniu
 • nr 75 1090 1506 0000 0001 4122 4911
 • 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu https://tpay.com/

4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w punkcie 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.

7. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

8. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§6. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska bądź firmy InPost. Przesyłki dostarczane są w  terminie od 2-8 dni roboczych lub od 4-8 tygodni w przypadku obrączek; właściwy dla danego zamówienia czas realizacji zostanie każdorazowo podany kupującemu przed złożeniem zamówienia, W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbiory paczek firmy DPD Polska.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

5. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 733 555 003 bądź na adres e-mail: sklep@jubilereliza.eu

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

8. W przypadku nieodebrania przesyłki z towarem przez Kupującego we wskazanym terminie - przesyłka trafia z powrotem do Sprzedającego, zaś kolejna dostawa wiąże się z pełnym pokryciem kosztów ponownej dostawy. Koszt dostawy ustalany jest wg wskazań sklepu Eliza.pl, tj. w wysokości 15 zł, nawet jeśli zamówienie przekroczyło kwotę 200 zł., powyżej której zakupy na stronie dostarczane są Klientowi darmowo. Tylko pierwsza wysyłka danego zamówienia powyżej 200 zł jest darmowa.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@jubilereliza.eu bądź też listownie na adres:

 • Gold Investments Sp. z o.o.
 • Ul. Wapienna 6/8
 • 87-100 Toruń

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również w zakładce „REKLAMACJE I ZWROTY” lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Sprzedawcy.

6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszt przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie oryginalnie przyczepione metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów wraz z opakowaniem (pudełkiem), będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta, a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, naszyjników, zawieszek) oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie JUBILER ELIZA sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

13. W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, bowiem zgodnie z punktem 12 niniejszego Regulaminu, zwroty biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami ze względu na ich indywidualny charakter lub właściwości, nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca umożliwia jednak taką możliwość na warunkach indywidualnie ustalonych z Kupującym.

§8. WYMIANA

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@jubilereliza.eu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem : https://eliza.pl/kontakt

2. Klient może wymienić Towar na taki sam model, o innym kolorze lub rozmiarze lub inny model, o cenie wyższej lub takiej samej.

3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient, na adres GOLD INVESTMENTS SP. Z O.O. ,Ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń

5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

6. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równiej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.

7. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Towar:

 • 1. jest uszkodzony,
 • 2. został pozbawiony metek, albo innych dodatkowych oznaczeń,
 • 3. nie został odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

§9. GWARANCJA

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

§10. REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 • 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

 • 1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 • 2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 • 3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • 3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 • 4. żądać usunięcia wady

11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Gold Investments Sp. z o.o., Ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14. Sprzedawca zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

17. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

18. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

19. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

20. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

21. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

22. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

23. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

24. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

25. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

26. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

27. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

28. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

29. Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

30. Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, JUBILER ELIZA poinformuje o tym Klientów na stronach https://eliza.pl/ Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.