REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER I REJESTRACJI

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1.    „Newsletter” skierowany jest do Klientów strony internetowej eliza.pl, których dane są zawarte w bazie administratora strony.

2.    Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi. Wyjaśnia zasady przyznawania ofert promocyjnych zawartych w „Newsletter”

3.    Operatorem Usługi jest Gold Investments sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, pod adresem ul. Wapienna 6/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293203, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 12.600.000 ,00zł, NIP 8792538936.

4.    Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

5.    Subskrypcja „Newsletter” i Rejestracja są dobrowolne.

6.    Operator Usługi „Newsletter” i Rejestracji w domenie eliza.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 

§ 2. [Przedmiot usługi]

1.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie eliza.pl (wyłącznie online), a także wydarzeń związanych z promocją produktów.

2.    Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych. Będąc zarejestrowanym Klientem użytkownik korzysta z dodatkowych przywilejów.

3.    Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 3. [Warunki korzystania]

1.    Usługa Newsletter jest bezpłatna

2.    Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie eliza.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3.    Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

4.    Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 4. [Przywileje]

1.    Subskrypcja „Newsletter” i rejestracja na stronie sklepu internetowego dostępnego w domenie eliza.pl zapewnia Klientowi wskazane poniżej przywileje.

2.    Rabat w wysokości 5%, automatycznie obniża ceny produktów po zalogowaniu się na stronie eliza.pl. Rabat dostępny jest już przy pierwszych zakupach po zarejestrowaniu i subskrypcji „Nesletter”. Dostępny przy każdych zakupach. Łączy się z promocjami widniejącymi na stronie i kodami rabatowymi.

3.    -50zł brutto wyłącznie od pierwszego zamówienia za min. 250zł brutto. Rabat nie łączy się z widniejącymi promocjami na stronie, nie łączy się z kodami rabatowymi. By skorzystać z rabatu należy po wybraniu produktów za min. kwotę 250zł brutto wpisać  w koszyku zamówienia kod rabatowy, który automatycznie wyświetlany jest pod polem przeznaczonym do wpisania kodu. Kod uprawniający do jednorazowego, pierwszego zakupu -50zł brutto. Kod rabatowy znajduje się także w zakładce kupony, po zalogowaniu na konto klienta. W kwotę zamówienia nie jest wliczana płatność za przesyłkę.

4.    Jednorazowy rabat urodzinowy -30%. Rabat urodzinowy nie łączy się z żadnymi promocjami widniejącymi na stronie eliza.pl ani z żadnymi kodami rabatowymi. Kod rabatowy zostanie wysłany Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji, 1 dzień przed datą urodzin. Kod rabatowy ważny jest 10 dni od daty urodzin. Przyznawany jest bez minimalnej wartości zamówienia.

 

§ 5. [Czas trwania usługi]

1.    Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.    Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3.    Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail sklep@eliza.pl, pocztą na adres Operatora Usługi.

4.    Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

5.    Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

§ 6. [Dane osobowe]

1.    Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

3.    Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter. Chcąc korzystać z przywilejów dostępnych po rejestracji w domenie eliza.pl podanie danych osobowych jest konieczne.

5.    Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Operatorem Usługi i spółkami z nim powiązanymi.

6.    Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

7.    Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9.    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://eliza.pl/content/14-polityka-prywatnosci.

 

§ 7. [Reklamacje]

1.    Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy sklep@eliza.pl, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.

2.    W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3.    Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.